Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do nášho grantového programu Nápad pre 3 generácie a zaslali projekt, ktorého cieľom je spájanie troch generácií a podpora komunitných projektov.
Odborná komisia vybrala 22 najlepších nápadov, ktoré od Nadácie Poštovej banky získavajú na svoju realizáciu spolu 29 000 €.

Podporeným projektom srdečne gratulujeme!

Víťazným projektom sa stal a prémiu 1000 € na ešte lepšiu realizáciu získava projekt

7. Sad, ktorý učí, hrad, ktorý žije


 • 1. Škola troch dobrovoľníckych generácií

  Projekt sa zameriava na odovzdávanie skúseností s prácou dobrovoľníka angažujúceho sa v sociálnej oblasti s dôrazom na prácu s deťmi žijúcimi mimo biologickej rodiny. Zámerom je, aby sa zachovala generačná kontinuita dobrovoľníkov pripravených na zvládanie situácií, ktoré si vyžaduje špecifická práca s touto cieľovou skupinou. Predstavte si komunitu dobrovoľníkov pomáhajúcu deťom z detských domovov ako jednu rodinu. Táto rodina môže fungovať v prospech tých, ktorí to potrebujú, len vtedy, ak každá generácia prinesie do vzájomného vzťahu vlastné skúsenosti, zručnosti, aj emócie. Komunita dobrovoľníkov môže ťažiť zo spoločne zdieľanej rozmanitosti. Cieľom je tejto dobrovoľníckej rodine vytvoriť priestor na spoločné stretnutie, počas ktorého najstaršia generácia bude vedieť, že je stále potrebná, stredná dobrovoľnícky aktívna generácia nadobudne nové kontakty a podporu do ďalšej činnosti a najmladší získajú prvú motiváciu k dobrovoľníckym aktivitám.
  Výška finančnej podpory: 1 550 Eur

  Bojnice

  Projekt podal: OZ Očkolandia

 • 2. ALS memoriál Jána Svočáka 2019

  Cieľom projektu je podpora charitatívneho behu, ktorý má už za sebou dva roky a viac ako 500 účastníkov. Tohto roku privítame 405 účastníkov a množstvo detí. Celá vyzbieraná suma mínus náklady na organizáciu ide deťom so svalovou atrofiou, ktorým nie je umožnené behať, chodiť, či aspoň najesť sa bez pomoci. Detské behy sú zadarmo a každé dieťa si odnesie okrem krásneho zážitku aj plnohodnotnú medailu. Maľovanie na tvár a rôzne hry sú len čerešničkou na torte. Kým sa ich rodičia potrápia na 21km dlhej trati, deti sú v opatere profesionálnych pracovníčok. Deti sa akcie zúčastňujú v detských behoch, dospelí ju okrem toho aj organizujú a dôchodcovia (ak tiež nebehajú) pomáhajú na občerstveniach či pri registrácii.
  Výška finančnej podpory: 750 Eur

  Poprad

  Projekt podal: OZ Športuj srdcom

 • 3. Spoločná tržnička

  V obci obyvatelia vybudujú malú tržničku, ktorú budú môcť počas roka využívať deti, dospelý aj dôchodcovia. Počas dní, kedy nebude tržnica využitá bude toto miesto slúžiť, ako oddychové miesto pre všetkých. V tomto priestore budú osadené lavičky, odpadové koše a celý priestor sa doplní zeleňou. Tržnička bude využívaná hlavne počas veľkonočných, vianočných sviatkov a pri rôznych slávnostných podujatiach. Tržničku budú využívať hlavne deti z MŠ a ZŠ, kde budú predávať svoje výtvory, s ktorými im pomôžu rodičia aj starí rodičia. Spoločne sa tak naučia spolupracovať a získajú zručnosti a vedomosti od starších.
  Výška finančnej podpory: 1 700 Eur

  Častkov

  Projekt podal: Obec Častkov

 • 4. Dedičné remeslo: Včelárenie

  Cieľom projektu je vytvoriť dve vzdelávacie včelnice pre včelárske krúžky pri školách, ktoré vďaka projektu získajú úle, včely a ochranné pomôcky na prácu so včelami. Cieľom je zapojiť tri generácie - malých včelárikov, lektora krúžku a rodičov detí ako strednú generáciu, a najstaršiu generáciu dlhoročných včelárov a starých rodičov detí. Všetky generácie sa zúčastnia spoločného budovania včelnice - kosenie, úprava terénu, príprava stojanov, maľovanie úľov, oplotenia. Deti budú so svojimi rodičmi a starými rodičmi budovať tieto včelnice. V rámci včelárskeho vzdelávania bude stredná generácia - mladý včelár učiť budúcu generáciu včelárov. Na pomoc prídu aj dlhoroční včelári v regióne, ktorých včelnice navštívime.
  Výška finančnej podpory: 1 700 Eur

  Lučenec

  Projekt podal: OZ Kraj

 • 5. Klenoty Zemplína

  Zámerom projektu je oboznámiť cieľovú skupinu s regiónom Zemplín, jeho ľudovou kultúrou ako aj zachovaním tradícií a udržiavaní zvykov, obyčajov, ľudových tancov, piesní a remesiel. Prostredníctvom našich aktivít a propagácie projektu, zviditeľniť región Dolný Zemplín a uchovať jeho tradície mladším generáciám. Do jednotlivých aktivít ako napríklad zozbieranie receptov starých materí a príprava brožúry regionálnych receptov pokrmov, príprava tradičných pokrmov, prezentácia hrnčiarskeho remesla v obci Pozdišovce či prezentácia ľudového súboru Zemplín a ukážka tradičného tanca Karička sa zapoja všetky deti strednej školy, ich rodičia a starí rodičia.
  Výška finančnej podpory: 1 150 Eur

  Michalovce

  Projekt podal: Stredná odborná škola obchodu a služieb Michalovce

 • 6. Bylinky a bosé nohy

  Založením bylinkovej záhrady s chodníkmi pre bosé nohy by dobrovoľníci chceli na komunitnej úrovni reagovať na pozitívny trend návratu k prírode a zdravým medziľudským a medzigeneračným vzťahom. V rámci tohto projektu staršie generácie môžu naučiť mladšie generácie niečo užitočné a pekné. Dospelí pripravia terén, postavia vyvýšené záhony, naplnia chodníky rôznorodým prírodným materiálom, osadia nádobu na zadržanie dažďovej vody, dedkovia zhotovia lavičku, babičky s deťmi vypestujú priesady a zasadia bylinky, o ktoré sa budú starať všetky tri generácie a môžu ich aj ďalej využiť podľa informácií, ktoré získali od odborníka v rámci workshopov. Ako bonus, medzi záhonmi sa deti aj dospelí môžu pohybovať bosými nohami na rôznych prirodzených povrchoch, čo priaznivo pôsobí na zdravie chodidiel a proti stresu. A keby to nestačilo, chutný čaj z byliniek pomôže ešte viac.
  Výška finančnej podpory: 1 600 Eur

  Komoča

  Projekt podal: Obec Komoča

 • 7. Sad, ktorý učí, hrad, ktorý žije

  Cieľom projektu je vytvorenie nových medzigeneračných vzťahov v miestnej obci a komunite, pri zveľaďovaní areálu hradu Lednica. Obnovou historického ovocného sadu so starými odrodami, kde staršia generácia bude predávať skúsenosti tej mladšej. Do realizácie projektu chceme zapojiť našich dobrovoľníkov, deti, rodičov, aj starých rodičov. Jednou z hlavných aktivít bude dokončenie výsadby historického ovocného sadu starých a krajových odrôd hrušiek, jabloní a sliviek. Zrevitalizuje sa tým zarastený pozemok v 4.stupni ochrany prírody v chránenej prírodnej rezervácií Lednické bralo, kde sa takýto sad ešte pred 100 rokmi nachádzal. Osadí sa nová informačná tabuľa o starých odrodách, ktoré budú vysadené a s informáciami o ovocinárstve, ktoré má v tomto regióne dlhú tradíciu. Výsledkom projektu by mal byť dlhoveký, extenzívny sad so 100ks drevín. Sad bude prístupný verejnosti, v širokom odrodovom zložení z lokálnych a starých odrôd, ktoré sú ohrozené na existencií. Bude slúžiť najmä ako vzdelávacie centrum pre verejnosť v oblasti ovocinárstva, kde sa budú môcť ľudia naučiť základné princípy rezu a starostlivosti o ovocné dreviny.
  Výška finančnej podpory: 1 600 Eur

  Lednica

  Projekt podal: OZ Historicko-Astronomická Spoločnosť

 • 8. Mobilné záhradky

  - prostriedok k efektívnemu využívaniu voľného času

  Mobilné záhradky-prostriedok k efektívnemu využívaniu voľného času je projekt zameraný na spoluprácu troch generácií deti-rodičia, starí rodičia pod vedením pedagógov na základe využívania vedomostí detí z vyučovania a získavania pracovných zručností. Zúčastnení budú mať "kúsok zeme", kde si zasadia rajčinky, bylinky a budú sa o ne starať. Projekt dokáže posilniť spoluprácu rodičov, starých rodičov so školou, spájať rodinu, rozvíjať pracovné, sociálne a kompetencie efektívne využívať voľný čas, aby sa deti netúlali, ale budú so svojou rodinou. Keď pozbierajú úrodu, spracujú ju v školskej kuchynke. Cieľom projektu je zapojiť deti do získavania pracovných zručností, vytvoriť udržateľné sociálne prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne, potrebne, ktoré ich bude inšpirovať k vypestovaniu ekologických byliniek a ktoré bude inkluzívnym a tolerantným priestorom pre všetkých. Deti budú využívať svoje vedomosti získané na vyučovaní a v spolupráci s rodinnými príslušníkmi sa budú starať o kúsok svojho pozemku.
  Výška finančnej podpory: 1 200 Eur

  Bratislava

  Projekt podal: Základná škola, Kulíškova 8

 • 9. Pieseň spája rodinu, ba aj celú dedinu

  Zámerom je vštepovať deťom, ale aj dospelým tradovanie ľudových piesní, šíriť ich posolstvo a tým uchovávať hudobné dedičstvo našich predkov. Spoločným úsilím a zapojením 3 generácií stimulovať pozornosť detí o ľudovú hudbu, naučiť ich vnímať krásu slovenského ľudového folklóru ,podnietiť záujem o hru na detských hudobných nástrojoch. Do projektu budú zapojené rodiny detí (3 generácie). Ich participácia spočíva v spoločnej príprave , spoločnom výbere repertoáru, vo výbere témy, výbere nástrojov, spoločnom prezentovaní sa a v oživovaní a šírení ľudových piesní a folklóru. Do projektu bude zapojených vyše 100 detí a ich rodinných príslušníkov.
  Výška finančnej podpory: 1 550 Eur

  Bytča

  Projekt podal: Materská škola Bytča

 • 10. „Jedlý les“ - komunitná záhrada

  komunitná záhrada pre žiakov ZŠ a MŠ, ich rodičov a starých rodičov a obyvateľov Rybníka.

  Cieľom je realizovať na školskom dvore tzv. jedlý les s trvalkovo-bylinkovým záhonom ako základ komunitnej záhrady pre všetkých obyvateľov Rybníka. Deti budú mať šancu popri hre na naháňačku a skrývačku odtrhnúť si sladkú malinu, či šťavnatú hrušku. Bez toho, aby sme deti nútili, budú jesť ovocie a mať potrebný prísun vitamínov. Nosnou myšlienkou je vysadiť ovocný strom za každého učiteľa (18) a ovocný ker za každého žiaka (190) základnej a materskej školy v Rybníku a vytvoriť nenáročný trvalkovo-bylinkový záhon v tvare a farebnom prevedení loga Poštovej Banky s minimálnymi nárokmi na údržbu. Vo výbere stromov a krov je kladený dôraz na druhy, ktoré plodia ovocie (jablká, hrušky, slivky,....), drobné ovocie (brusnice, čučoriedky, maliny,...) a netradičné ovocie (rakytník, muchovník, arónia,...), s ohľadom na využiteľnosť ich jedlých plodov počas školského roka. Do priestoru plánujeme zasadiť atraktívne a vzdelávacie prvky drobnej architektúry, ktoré by najmä deti lákali tráviť v záhrade viac času, ako jednoducho zostrojiteľná zvonkohra, „hotel“ pre hmyz, vtáčie búdky a lavičku. Zriadime komopostovisko, aby pokosená tráva nehnila bezcieľne na kope.
  Výška finančnej podpory: 1 600 Eur

  Obec Rybník

  Projekt podal: OZ Spoznávame svet a Slovensko

 • 11. Spájanie generácií

  Cieľom nášho projektu je vytvoriť v KC Samaria podnetné, bezpečné a priateľské prostredie na vzdelávanie, oddych, tvorivé aktivity, tradície..., ktoré budú formovať u klientov zdravý životný štýl, návyky, životné postoje, rozširovať vedomosti a znalosti. V komunitnom centre Samaria by sme chceli pokračovať v zabehnutých aktivitách ako sú tvorivé dielne, šikovné ručičky, "projekt lacnej kuchárky"-varíme zdravo a lacno, komunitná záhrada, stolnotenisový krúžok, PC kurz pre integráciu seniorov. Cieľom je poskytnúť priestor na zmysluplné trávenie voľného času klientov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na ich sebarealizáciu podporou sebestačnosti, kreativity, fantázie, kontakt so spoločenským prostredím a elimináciu sociálneho vylúčenia.
  Výška finančnej podpory: 1 450 Eur

  Hlohovec

  Projekt podal: OZ Samaria

 • 12. Zážitkový chodník v Kyste

  Obec Kysta vlastní záhradu nad budovou Kultúrneho domu, ktorá je z jednej strany priestorovo otvorená na cestu. Z cesty je do tejto záhrady krásny výhľad a práve preto sa obec rozhodla, že do obecnej záhrady vsadia dobrovolníci navrhovaný „ Zážitkový chodník“ . Týmto projektom by chceli ponúknuť detičkám, dospelým ale aj starým ľuďom prechádzku po zážitkovom chodníku , ktorý by úplne nanovo vybudovali. Zážitkový chodník- chodník naboso, by sa pre obec stal netradičným spestrením na využitie voľného času všetkých vekových kategórii občanov našej obce.
  Výška finančnej podpory: 1 250 Eur

  Kysta

  Projekt podal: Obec Kysta

 • 13. Prírodná učebňa

  Zámerom projektu je premena školského pozemku na prírodnú učebňu - kde budú mať žiaci možnosť učiť sa skúmaním, pozorovaním a vlastnou prácou. Pri aktivitách sa stretnú tri generácie: deti, rodičia a ich starí rodičia, ktorí navštevovali túto školu. Deti, ich rodičia a starí rodičia si budú môcť rozvíjať svoje pestovateľské zručnosti, zážitkové učenie a puto k prírode. V rámci projektu sa vybuduje prírodná záhrada so vzdelávacími, ale aj relaxačnými prvkami ako bylinková špirála, skalka – púštna záhrada, kompostovisko, vyvýšené záhony, geologický kútik s rôznymi kameňmi, pocitový a hmatový chodník, vyrobíme hmyzí hotel, vtáčie búdky, vtáčí kúpeľ, lesné terárium, dažďovkovú farmu, útulok pre lienky, domček pre húsenice, hotel pre včely, ovocný sad, ohnisko s grilom, záhradné sedenie.
  Výška finančnej podpory: 1 100 Eur

  Obec Košúty

  Projekt podal: Rodičovské Združenie pri ZŠ slov. v Košútoch

 • 14. Spolu to zvládneme

  Projekt je zameraný na realizáciu tvorivých dielní pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi so zapojením širokej verejnosti. Maják nádeje už 9. rok pomáha rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi, ide predovšetkým o osamelé matky s deťmi, viacpočetné chudobné rodiny a vdovy s nezaopatrenými deťmi. Prostredníctvom projektu zorganizuje pravidelné tvorivé dielne, kde sa starší aj mladší budú učiť šiť a vyrábať dekoračné krabičky. Starí rodičia, rodičia a dospievajúce deti tak budú mať možnosť rozvíjať pracovné návyky a zručnosti, osobnostne rásť a budovať spoločenstvo. Spojením 3 generácií - seniori, rodičia a mladí - chceme posilniť medzigeneračné korelácie a zároveň aj prepojiť rôzne cieľové skupiny žijúce v jednej komunite. Spolu tak zvládneme prekonať medzigeneračné bariéry a sociálnu exklúziu rodín v núdzi.
  Výška finančnej podpory: 1 100 Eur

  Košice

  Projekt podal: Maják nádeje

 • 15. Športujeme spoločne

  Projekt má za úlohu vďaka športovým aktivitám spojiť 3 generácie - starších klientov ZSS Olichov, strednú generáciu - nepočujúcich klubu ANEPS zo Zlatých Moraviec a najmladšiu generáciu - žiakov 3. ročníka ZŠ sv. Don Bosca zo Zlatých Moraviec. S uvedenými komunitami nepočujúcich aj so žiakmi ZŠ už klienti zariadenia spolupracovali v minulosti, poznajú sa a sú medzi nimi vytvorené aj priateľstvá. Uskutoční sa športové popoludnie určené spomínaným 3 generáciám. V rámci športového programu by sa konali súťaže v rôznych športových disciplínach prispôsobených aj klientom so zníženou pohybovou schopnosťou, pričom jednotlivé súťažné družstvá by boli zmiešané - zložené zo všetkých troch generácií. Tiež by sme uskutočnili turnaj v stolnom tenise v exteriéri, nakoľko klienti aj nepočujúci z klubu ANEPS tento šport veľmi obľubujú. Po spoločnom vyhodnotení športového dňa by nasledovali workshopy, na ktorých by naši klienti ukázali rôzne tradičné remeslá, ktorým sa v zariadení venujú. Vlastnoručne vyrobený výrobok si zároveň účastníci odnesú domov.
  Výška finančnej podpory: 1 450 Eur

  Obec Volkovce, Olichov

  Projekt podal: SVETLO, Zariadenie sociálnych služieb

 • 16. Trojgeneračná rodinná olympiáda

  Zámerom projektu "Trojgeneračná rodinná olympiáda" je spojiť tri generácie pri aktívnom trávení spoločných chvíľ v príjemnom prostredí, ktoré si svojpomocne vybudujú a ktoré sa bude pravidelne využívať pri organizovaní športových a rôznych mimoškolských aktivít a projektov. Súčasťou areálu bude petangové a multifunkčné ihrisko, pocitový chodník, kvetinový a bylinkový záhon s popisnými tabuľami a skalka. Slávnostné otvorenie tohto areálu bude sprevádzať " Trojgeneračná rodinná olympiáda", jej prvý ročník, ktorý sa, veríme, bude tešiť veľkej obľube a stane sa súčasťou aktivít školy v budúcnosti.
  Výška finančnej podpory: 1 300 Eur

  Svidník

  Projekt podal: Základná škola Svidník

 • 17. Handmade tradition

  Cieľom projektu, je zbližovanie troch generácií ( detí predškolského veku, mladých rodičov a seniorov), realizácia aktivít, prostredníctvom ktorých získajú deti a ich rodičia skúsenosti a zručnosti od seniorov a opačne, výmena názorov medzi generáciami, ukázanie odlišností medzi generáciami, zmysluplné trávenie voľného času, odovzdávanie tradícií. Súčasťou projektu sú tematické stretnutia troch generácií- Fašiangy - spoločné stretnutie troch generácií v priestoroch materskej školy, rozprávanie, pečenie tradičných " šišiek", pochovávanie basy, Veľká noc k nám s jarou letí - spoločné vystúpenie detí, rodičov a seniorov pre verejnosť na námestí SR v Bytči, tvorivé dielne oslovených remeselníkov pre verejnosť. Alebo Deň matiek - tvorivé dielne, pečenie medovníkových srdiečok, zdobenie ľudový remeselníci, spoločné vystúpenie pre seniorov v Dome kultúry v Bytči.
  Výška finančnej podpory: 1 200 Eur

  Bytča

  Projekt podal: Materská škola Bytča

 • 18. Tradície spájajú generácie

  Zámerom projektu je priblížiť deťom poznatky o ľudovej kultúre a svojom kraji prostredníctvom série tematických podujatí, v rámci ktorých sa hravou formou oboznámia s ľudovou slovesnosťou, zvykoslovím, remeslami a piesňami. Vlastnoručne si vyskúšajú vyšívanie, výrobu syrových korbáčikov, zdobenie medovníkov. Svoju tvorivosť prejavia pri ilustrovaní prečítaného príbehu, vymyslení konca menej známej ľudovej rozprávky, návrhu záložky do knihy s motívmi z ľudových výšiviek, dramatizácii prečítaných príbehov i vlastných rozprávkových dialógov. Aktivity budú realizované ako spoločné stretnutia detí, rodičov a starých rodičov, aby sa deti dozvedeli o živote v minulosti bez dnešných technických vymožeností. Tieto stretnutia by boli aj miestom pre vytváranie dobrých vzťahov medzi generáciami, rozvoja úcty k starším a vzájomnému pochopeniu. Podujatia sa budú cielene spájať aj s knihami a čítaním, aby deti vnímali čítanie ako zaujímavú voľno-časovú aktivitu, ktorá im môže priniesť nové poznatky i zábavu.
  Výška finančnej podpory: 1 200 Eur

  Dolný Kubín

  Projekt podal: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

 • 19. Živé dedičstvo Povrazníka II

  Projekt je pokračovaním projektu Živé dedičstvo Povrazníka, ktorý bol v obci realizovaný v roku 2017. Týmto projektom chcú aktívni občania prispieť k uchovaniu a zveľadeniu kultúrneho a prírodného dedičstva malej obce Povrazník v podobe ovocných drevín, včiel, pomôcť zachovať krásny krajinný ráz obce a tradíciu vlastného pestovania plodín, zvýšiť sebestačnosť obyvateľov a podporiť komunitný život všetkých generácií. Zároveň chcú byť inšpiráciou pre ďalšie obce v regióne či mimo neho. To chcú dosiahnuť prostredníctvom viacerých vzdelávacích kurzov (včelárskeho, semenárskeho, kurzu štepenia ovocných stromov a kurzu pečenia kváskového chleba), spoločnej brigády v novozaloženom malom sade a komentovanej prehliadky v ňom s ochutnávkou počas Dňa obce. Zlatým klincom týchto aktivít bude druhý ročník jesennej slávnosti Povraznícke Plodobranie
  Výška finančnej podpory: 1 300 Eur

  Obec Povrazník

  Projekt podal: Povrazníci

 • 20. Spolu s rodičmi a deťmi darujme čas a lásku osamelým seniorom

  Projekt je zameraný na spoluprácu aktívnych zdravotne znevýhodnených osamelo žijúcich seniorov žijúcich v charitnom dome v meste Trstená s rodičmi i žiakmiv základnej i materskej školy. Cieľom je usporiadať vzájomné stretnutia na pôde charitného domu i školy, kde bude prebiehať výmena skúseností, diskusie, súťaže v umeleckej tvorbe, nácvik divadielka ,,Nikto ma nechápe" a tvorivé dielne pre všetky 3 generácie. Prepoja sa aktivity seniorov, rodičov i detí na vzájomné obohatenie sa, sebarealizáciu a tým sa zlepšia medzigeneračné vzťahy.
  Výška finančnej podpory: 650 Eur

  Trstená

  Projekt podal: Základná škola s materskou školou R. Dilonga, Trstená

 • 21. Budúcnosť folklóru pod Tatrami

  V roku 2019 folklórna skupina obce oslavuje jubilejné 40. výročie svojho vzniku. Folklórna skupina aktívne účinkuje pri rôznych folklórnych festivaloch a akciách po celom Žilinskom kraji. Motivácia a chuti zaspievať a zahrať divadelné predstavenie ľuďom z vidieka zatiaľ nechýba. Starí folkloristi sú akýmsi vzorom pre najmladšiu generáciu, ktorá je taktiež dôležitou súčasťou folklórnej skupiny. Nie je krajší pohľad pre oči, keď babka či dedko spoločne účinkujú a vystupujú so svojím vnúčikom či vnučkou v jednej skupine. Celé fungovanie je na dobrovoľnej báze, vo voľnom čase všetkých členov folklórnej skupiny. Spája ich akási spoločná vášeň o zachovanie zvyklostí a tradícii v našej „liptovskej“ kultúre. Typickou smrečianskou scénou pri vystupovaní na folklórnych akciách je chytanie vlkov. Obec Smrečany v tomto roku (2019) taktiež oslavuje 720. výročie. Pri týchto dvoch jubileách (obec aj FS) sa plánuje folklórne vystúpenie pre občanov obce, ale aj ostatných záujemcov, najmú početne skupiny turistov. Divadelne pásmo sa plánuje uskutočniť v KD Smrečany počas tohto roka. Pred rokom FS dokázala "vypredať" a zaplniť celú veľkú sálu KD v obci s kapacitou okolo 200 ľudí . To svedčí o vysokom záujme bežných ľudí aj zo širšieho okolia. Podujatie budú spolu pripravovať všetky 3 generácie obyvateľov obce.
  Výška finančnej podpory: 1 150 Eur

  Obec Smrečany

  Projekt podal: OZ Zväz mladých Smrečany

 • 22. SUSEDIA - tvoríme a meníme svet okolo nás a seba v ňom

  Projekt chce zmeniť prostredie, kde občania žijú, nájsť zmysluplné využívanie času pre „mestských záhradkárov“ a mestských "chovateľov psov". Cieľom je ukázať deťom ako sa pestujú a aký je životný cyklus rastlín. Pripomenúť starým rodičom záhradku a bylinky ich detstva. Edukovať starú i mladú generáciu. V neposlednom rade chce OZ projektom spríjemniť prostredie priestoru, kde sa obyvatelia a návštevníci Košíc môžu stretávať a spojiť ich pri vytváraní spoločného diela. V rámci Košíc existuje 7 Výmenníkov, okolo ktorých sa sústreďuje komunita obyvateľov mesta. Výmenník Štítová nemá čo sa týka priestoru taký veľký priestor aby dokázal vybudovať ovocnú či zeleninovú záhradu. Združuje však svojou polohou obyvateľov dvoch mestských častí: Terasy a Starého mesta. Projektom sa vytvorí priestor na stretávanie sa v zelenej časti pri Výmenníku. Na sídlisku je málo zelene a aj to minimum je potrebné efektívne a tvorivo využiť. Vytvorí sa oáza zelene, levanduľovo kvetinové záhony a tiež sa osadí skalka s trvalkami. OZ osloví aj početnú komunitu psíčkárov a budú sa realizovať prednášky o canissterapii, výchove a socializácii psov ako domácich miláčikov. Dobrovoľníci ušijú pelechy a sáčky na obojky na zber psích exkrementov a tieto výrobky poskytnúť ÚTULKU UVP - Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov.
  Výška finančnej podpory: 1 450 Eur

  Košice

  Projekt podal: OZ Tvorivá dielňa

Kontakt

Hana Tarabová
správkyňa NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY
mobil: 0911 700 005
e-mail: nadacia@pabk.sk
PDFinformácie o programe
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.